Damskie Koszule Boohoo Satynowe Brown Marki beige l1TKJFu3c
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Dzisiaj jest wtorek, 12 marca 2019 r. 71 dzieñ roku
Aktualno¶ci PORADNIK INTERESANTA Komunikacja i Transport Zatwierdzenie projektu sta³ej lub czasowej organizacji ruchu
Matte Tanią Odzieżą Damską Skóry Sklep Eko Kurtka Z Sale Ona AR5jL34
Zatwierdzenie projektu sta³ej lub czasowej organizacji ruchu

W Damska Monnari Kurtka Domodi Kurtka Damska eW2IYEDH9Z Odpinanym Damskie Kurtki Futrem Marki Kurtka Ocieplana Damska PO8knw0Nastolatek Sukienki Ubierają Elsa Letnie Dziewczęta Anna Sukienka sCxBthQrdo
Damskie Koszule Boohoo Satynowe Brown Marki beige l1TKJFu3c

STAROSTWO POWIATOWE W MY¦LENICACH
32 - 400 My¶lenice ul. Reja 13
telefon: 12 274 45 02 fax 12 274 45 15
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, w³±cz obs³ugê JavaScript w przegl±darce, by go zobaczyæ
http://www.myslenicki.pl

Damskie Koszule Boohoo Satynowe Brown Marki beige l1TKJFu3cKARTA INFORMACYJNA

ZATWIERDZENIE PROJEKTU STA£EJ LUB CZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

OPIS SPRAWY / ZADANIA :

Postêpowanie w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotycz±cego dróg powiatowych i gminnych Powiatu My¶lenickiego wszczyna siê na wniosek ni¿ej wymienionych jednostek.

Po rozpatrzeniu z³o¿onego projektu organizacji ruchu organ zarz±dzaj±cy ruchem mo¿e:

Damskie Koszule Boohoo Satynowe Brown Marki beige l1TKJFu3c
 • zatwierdziæ organizacjê ruchu w ca³o¶ci lub w czê¶ci: bez zmian, po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotycz±cych wdro¿enia organizacji ruchu;
 • odes³aæ projekt w celu wprowadzenia poprawek;
 • odrzuciæ projekt.

 

KOGO DOTYCZY :

Projekt organizacji ruchu mo¿e przedstawiæ do zatwierdzenia:

 1. zarz±d drogi;
 2. organ zarz±dzaj±cy ruchem;
 3. inwestor lub jednostka, a w szczególno¶ci: kolejowe jednostki organizacyjne; jednostki organizacyjne prowadz±ce prace w pasie drogowym, zainteresowani przedsiêbiorcy, organizacje turystyczne;
 4. Jeansy 6309855212 3436 Damskie Dsquared Dsquared2 Xss Jc1KT3lF
 5. osoba realizuj±ca zamówienie jednostek, o których mowa w rozporz±dzeniu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

Projekt organizacji ruchu powinien zawieraæ:

 1. plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarz±dzaj±cy ruchem mo¿e dopu¶ciæ skalê 1:2.000 lub szkic bez skali) zawieraj±cy:
  • lokalizacjê istniej±cych, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urz±dzeñ sygnalizacyjnych i urz±dzeñ bezpieczeñstwa ruchu; dla projektów zmian sta³ej organizacji ruchu dopuszcza siê zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urz±dzeñ dla nowej organizacji ruchu,
  • parametry geometrii drogi;
  • Damskie Koszule Boohoo Satynowe Brown Marki beige l1TKJFu3c
 3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowo¶ci drogi - w przypadku projektu zawieraj±cego sygnalizacjê ¶wietln±;
 4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawieraj±cego znaki ¶wietlne lub znaki o zmiennej tre¶ci oraz w przypadku projektu dotycz±cego zmiennej organizacji ruchu lub zawieraj±cego inne zmienne elementów maj±ce wp³yw na ruch drogowy;
 5. opis techniczny zawieraj±cy charakterystykê drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu zwi±zanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis wystêpuj±cych zagro¿eñ lub utrudnieñ; przy robotach prowadzonych w dwóch lub wiêcej etapach opis powinien zawieraæ zakres planowanych robót dla ka¿dego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej sta³ej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej sta³ej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotycz±cego wykonywania robót na drodze;
 7. nazwisko i podpis projektanta.
 8. W przypadku robót zwi±zanych z utrzymaniem drogi niewymagaj±cych ca³kowitego zamkniêcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagaj± zmian w organizacji ruchu wy³±cznie w czasie wykonywania czynno¶ci, organ zarz±dzaj±cy ruchem mo¿e dopu¶ciæ wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawieraj±cego:
  • opis techniczny zawieraj±cy charakterystykê robót;
  • powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urz±dzeñ bezpieczeñstwa ruchu;
  • sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczaj±cych lub wykonuj±cych roboty lub czynno¶ci wykonywane na drodze; w szczególno¶ci dotyczy to robót i czynno¶ci przesuwaj±cych siê wzd³u¿ drogi.
 9. Projekt organizacji ruchu przedstawia siê do zatwierdzenia co najmniej w dwóch egzemplarzach. Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny byæ do³±czone opinie:
  • komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmuj±cego drogê powiatow±,
  • Dzianinowa Ze Szara Dzianiny Sukienki Strukturą Sukienka Z xdeCBorW
  • zarz±du drogi, je¿eli nie jest on jednostk± sk³adaj±c± projekt;
  • Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmuj±cego wy³±cznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego w przypadku robót zwi±zanych z utrzymaniem drogi niewymagaj±cych ca³kowitego zamkniêcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagaj± zmian w organizacji ruchu wy³±cznie w czasie wykonywania czynno¶ci.
 10. Organ zarz±dzaj±cy ruchem mo¿e w uzasadnionych przypadkach za¿±daæ do³±czenia do projektu:
  • profilu pod³u¿nego lub przekroju poprzecznego drogi,
  • danych o istniej±cym lub prognozowanym natê¿eniu ruchu, z uwzglêdnieniem struktury kierunkowej na skrzy¿owaniach i struktury rodzajowej;
  • z³o¿enia dodatkowych egzemplarzy projektu.

 

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

Damskie Koszule Boohoo Satynowe Brown Marki beige l1TKJFu3c
Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt
Wniosek o zatwierdzenie zmian w organizacji ruchu


OP£ATY :

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :Wydzia³ Komunikacji Starostwa Powiatowego w My¶lenicach
ul. Drogowców 2
32 - 400 My¶lenice

mgr in¿. Janusz Leñczowski-Ko¶cielniak - g³ówny specjalista
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, w³±cz obs³ugê JavaScript w przegl±darce, by go zobaczyæ
Pokój nr 13
Tel: 12 2744 502

Kierownik Wydzia³u: Tomasz BombolDamskie Koszule Boohoo Satynowe Brown Marki beige l1TKJFu3c
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, w³±cz obs³ugê JavaScript w przegl±darce, by go zobaczyæ

MIEJSCE SK£ADANIA DOKUMENTÓW :

 • "POCZTA" - Starostwo Powiatowe w My¶lenicach 32-400 My¶lenice ul. M. Reja 13
 • "OSOBI¦CIE" - dziennik podawczy; - Starostwo Powiatowe w My¶lenicach ul. M. Reja 13
Damskie Koszule Boohoo Satynowe Brown Marki beige l1TKJFu3c
TERMIN ZA£ATWIENIA SPRAWY :

Sprawy niewymagaj±ce postêpowania wyja¶niaj±cego za³atwia siê niezw³ocznie. W przypadku sprawy wymagaj±cej postêpowania wyja¶niaj±cego -nie pó¼niej ni¿ w ci±gu miesi±ca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest za³atwiana nie pó¼niej ni¿ w ci±gu 2 miesiêcy od dnia wszczêcia postêpowania. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23-t.j. z pó¼n. zm.) art. 35.
Damskie PuchoweMiejskie Kurtki Damskie PuchoweMiejskie Kurtki 4f 4f Zimowe Kurtki Zimowe NOyv08wPmn
PODSTAWA PRAWNA :

 • art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137-t.j. z po¼n.zm.) 
 • §3 ust.3 i §6 rozporz±dzenia ministra infrastruktury z dnia 23 wrze¶nia 2003 roku w sprawie szczegó³owych warunków zarz±dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz±dzaniem. (Dz.U.2003.177.1729)

TRYB ODWO£AWCZY :

Stronie przys³uguje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego S±du Administracyjnego w Krakowie w terminie 30 dni od dnia dorêczenia skar¿±cemu odpowiedzi organu na wezwanie do usuniêcia naruszenia prawa. Skargê do s±du administracyjnego  wnosi siê za po¶rednictwem Starosty My¶lenickiego Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postêpowaniu przed s±dami administracyjnymi (Dz.U.2016.718-t.j. z pó¼n.zm.) art. 50-54

Organem sprawuj±cym nadzór nad zarz±dzaniem ruchem jest Wojewoda, który dokonuje oceny organizacji ruchu w zakresie:

 • zgodno¶ci z obowi±zuj±cymi przepisami,
 • bezpieczeñstwa ruchu drogowego;
 • rozstrzyga w sprawach spornych dotycz±cych istniej±cej lub projektowanej organizacji ruchu, bior±c pod uwagê interes ogólnospo³eczny oraz konieczno¶æ zapewnienia ruchu tranzytowego.

Podst. prawna : art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2012.1137-t.j. z po¼n.zm.); oraz § 3 ust. 2 rozporz±dzenia ministra infrastruktury z dnia 23 wrze¶nia 2003 roku w sprawie szczegó³owych warunków zarz±dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz±dzaniem. (Dz.U.2003.177.1729)


UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE : LisaJenotaKrólika Naturalne Futra UniquefursReal Furs Z 2I9DHeEYW

 • Jednostka wprowadzaj±ca organizacjê ruchu zawiadamia organ zarz±dzaj±cy ruchem, zarz±d drogi oraz w³a¶ciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
 • W przypadku, robót zwi±zanych z utrzymaniem drogi niewymagaj±cych ca³kowitego zamkniêcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagaj± zmian w organizacji ruchu wy³±cznie w czasie wykonywania czynno¶ci jednostka wprowadzaj±ca organizacjê ruchu zawiadamia organ zarz±dzaj±cy ruchem, zarz±d drogi oraz w³a¶ciwego komendanta Policji o planowanym rozpoczêciu prac, podaj±c datê, czas i miejsce ich wykonywania, co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczêciem. Organizacja ruchu mo¿e byæ wprowadzona pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony organu zarz±dzaj±cego ruchem.

* Darmowe programy do sci±gniêcia przy pomocy których mo¿na otworzyæ formularze / wnioski :


Zara Spodnie Moro Nowości 2019 Szafa pl zpqSUMV
  Bluesolargradient Jet Ski Roxy Snowboardowa Kurtka Ink Kurtki drxBCoeW
« poprzedni artyku³   nastêpny artyku³ »
Damskie Koszule Boohoo Satynowe Brown Marki beige l1TKJFu3c
Copyright 2003-2013 Starostwo Powiatowe w My¶lenicach
Strona korzysta z plików cookies. Mo¿esz okre¶liæ warunki przechowywania lub dostêpu do plików cookies w Twojej przegl±darce internetowej.
pl I Internetowy KoktajloweTanie Sklep Eleganckie Ebutik Sukienki SVqUzpM
Free Joomla Templates