Jendolity Stójka Damskie Koszula Prosta Kolor Sonbahar Codzienne hdsQrt
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Dzisiaj jest wtorek, 12 marca 2019 r. 71 dzieñ roku
Aktualno¶ci PORADNIK INTERESANTA Komunikacja i Transport Zatwierdzenie projektu sta³ej lub czasowej organizacji ruchu
Koszulki Tureckie 6839546437 Shirty Xxl T Tu Damskie Bluzki OPiTXukZ
Zatwierdzenie projektu sta³ej lub czasowej organizacji ruchu

pl Sprzedajemy Carry Carry Sprzedajemy Płaszcz pl Płaszcz CBrthxsQdWiosnalato 2019Lamoda Sukienki Damska Wiosnalato Damska Sukienki KoktajloweKolekcja KoktajloweKolekcja 8kwOn0PKurtki Granatowe Granatowe Granatowe Wiosna DamskieKolekcja Wiosna 2019 2019 Kurtki DamskieKolekcja Kurtki Wiosna DamskieKolekcja CrdoexWB
Jendolity Stójka Damskie Koszula Prosta Kolor Sonbahar Codzienne hdsQrt

STAROSTWO POWIATOWE W MY¦LENICACH
32 - 400 My¶lenice ul. Reja 13
telefon: 12 274 45 02 fax 12 274 45 15
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, w³±cz obs³ugê JavaScript w przegl±darce, by go zobaczyæ
http://www.myslenicki.pl

Jendolity Stójka Damskie Koszula Prosta Kolor Sonbahar Codzienne hdsQrtKARTA INFORMACYJNA

ZATWIERDZENIE PROJEKTU STA£EJ LUB CZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

OPIS SPRAWY / ZADANIA :

Postêpowanie w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotycz±cego dróg powiatowych i gminnych Powiatu My¶lenickiego wszczyna siê na wniosek ni¿ej wymienionych jednostek.

Po rozpatrzeniu z³o¿onego projektu organizacji ruchu organ zarz±dzaj±cy ruchem mo¿e:

Jendolity Stójka Damskie Koszula Prosta Kolor Sonbahar Codzienne hdsQrt
 • zatwierdziæ organizacjê ruchu w ca³o¶ci lub w czê¶ci: bez zmian, po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotycz±cych wdro¿enia organizacji ruchu;
 • odes³aæ projekt w celu wprowadzenia poprawek;
 • odrzuciæ projekt.

 

KOGO DOTYCZY :

Projekt organizacji ruchu mo¿e przedstawiæ do zatwierdzenia:

 1. zarz±d drogi;
 2. organ zarz±dzaj±cy ruchem;
 3. inwestor lub jednostka, a w szczególno¶ci: kolejowe jednostki organizacyjne; jednostki organizacyjne prowadz±ce prace w pasie drogowym, zainteresowani przedsiêbiorcy, organizacje turystyczne;
 4. Koszulowe pl Wiosna 2019 Ceneo Sukienki 2WDHYEI9
 5. osoba realizuj±ca zamówienie jednostek, o których mowa w rozporz±dzeniu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

Projekt organizacji ruchu powinien zawieraæ:

 1. plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarz±dzaj±cy ruchem mo¿e dopu¶ciæ skalê 1:2.000 lub szkic bez skali) zawieraj±cy:
  • lokalizacjê istniej±cych, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urz±dzeñ sygnalizacyjnych i urz±dzeñ bezpieczeñstwa ruchu; dla projektów zmian sta³ej organizacji ruchu dopuszcza siê zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urz±dzeñ dla nowej organizacji ruchu,
  • parametry geometrii drogi;
  • Jendolity Stójka Damskie Koszula Prosta Kolor Sonbahar Codzienne hdsQrt
 3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowo¶ci drogi - w przypadku projektu zawieraj±cego sygnalizacjê ¶wietln±;
 4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawieraj±cego znaki ¶wietlne lub znaki o zmiennej tre¶ci oraz w przypadku projektu dotycz±cego zmiennej organizacji ruchu lub zawieraj±cego inne zmienne elementów maj±ce wp³yw na ruch drogowy;
 5. opis techniczny zawieraj±cy charakterystykê drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu zwi±zanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis wystêpuj±cych zagro¿eñ lub utrudnieñ; przy robotach prowadzonych w dwóch lub wiêcej etapach opis powinien zawieraæ zakres planowanych robót dla ka¿dego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej sta³ej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej sta³ej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotycz±cego wykonywania robót na drodze;
 7. nazwisko i podpis projektanta.
 8. W przypadku robót zwi±zanych z utrzymaniem drogi niewymagaj±cych ca³kowitego zamkniêcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagaj± zmian w organizacji ruchu wy³±cznie w czasie wykonywania czynno¶ci, organ zarz±dzaj±cy ruchem mo¿e dopu¶ciæ wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawieraj±cego:
  • opis techniczny zawieraj±cy charakterystykê robót;
  • powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urz±dzeñ bezpieczeñstwa ruchu;
  • sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczaj±cych lub wykonuj±cych roboty lub czynno¶ci wykonywane na drodze; w szczególno¶ci dotyczy to robót i czynno¶ci przesuwaj±cych siê wzd³u¿ drogi.
 9. Projekt organizacji ruchu przedstawia siê do zatwierdzenia co najmniej w dwóch egzemplarzach. Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny byæ do³±czone opinie:
  • komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmuj±cego drogê powiatow±,
  • Modbis 7453889576 Granatowa 42 Allegro pl Sukienka Xl Plisowana mN80nvOw
  • zarz±du drogi, je¿eli nie jest on jednostk± sk³adaj±c± projekt;
  • Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmuj±cego wy³±cznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego w przypadku robót zwi±zanych z utrzymaniem drogi niewymagaj±cych ca³kowitego zamkniêcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagaj± zmian w organizacji ruchu wy³±cznie w czasie wykonywania czynno¶ci.
 10. Organ zarz±dzaj±cy ruchem mo¿e w uzasadnionych przypadkach za¿±daæ do³±czenia do projektu:
  • profilu pod³u¿nego lub przekroju poprzecznego drogi,
  • danych o istniej±cym lub prognozowanym natê¿eniu ruchu, z uwzglêdnieniem struktury kierunkowej na skrzy¿owaniach i struktury rodzajowej;
  • z³o¿enia dodatkowych egzemplarzy projektu.

 

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

Jendolity Stójka Damskie Koszula Prosta Kolor Sonbahar Codzienne hdsQrt
Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt
Wniosek o zatwierdzenie zmian w organizacji ruchu


OP£ATY :

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :Wydzia³ Komunikacji Starostwa Powiatowego w My¶lenicach
ul. Drogowców 2
32 - 400 My¶lenice

mgr in¿. Janusz Leñczowski-Ko¶cielniak - g³ówny specjalista
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, w³±cz obs³ugê JavaScript w przegl±darce, by go zobaczyæ
Pokój nr 13
Tel: 12 2744 502

Kierownik Wydzia³u: Tomasz BombolJendolity Stójka Damskie Koszula Prosta Kolor Sonbahar Codzienne hdsQrt
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, w³±cz obs³ugê JavaScript w przegl±darce, by go zobaczyæ

MIEJSCE SK£ADANIA DOKUMENTÓW :

 • "POCZTA" - Starostwo Powiatowe w My¶lenicach 32-400 My¶lenice ul. M. Reja 13
 • "OSOBI¦CIE" - dziennik podawczy; - Starostwo Powiatowe w My¶lenicach ul. M. Reja 13
Jendolity Stójka Damskie Koszula Prosta Kolor Sonbahar Codzienne hdsQrt
TERMIN ZA£ATWIENIA SPRAWY :

Sprawy niewymagaj±ce postêpowania wyja¶niaj±cego za³atwia siê niezw³ocznie. W przypadku sprawy wymagaj±cej postêpowania wyja¶niaj±cego -nie pó¼niej ni¿ w ci±gu miesi±ca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest za³atwiana nie pó¼niej ni¿ w ci±gu 2 miesiêcy od dnia wszczêcia postêpowania. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23-t.j. z pó¼n. zm.) art. 35.
Damskie 44 Shiny Spodnie 7221473022 Jeans Design Przetarcia EDH2Y9IbWe
PODSTAWA PRAWNA :

 • art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137-t.j. z po¼n.zm.) 
 • §3 ust.3 i §6 rozporz±dzenia ministra infrastruktury z dnia 23 wrze¶nia 2003 roku w sprawie szczegó³owych warunków zarz±dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz±dzaniem. (Dz.U.2003.177.1729)

TRYB ODWO£AWCZY :

Stronie przys³uguje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego S±du Administracyjnego w Krakowie w terminie 30 dni od dnia dorêczenia skar¿±cemu odpowiedzi organu na wezwanie do usuniêcia naruszenia prawa. Skargê do s±du administracyjnego  wnosi siê za po¶rednictwem Starosty My¶lenickiego Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postêpowaniu przed s±dami administracyjnymi (Dz.U.2016.718-t.j. z pó¼n.zm.) art. 50-54

Organem sprawuj±cym nadzór nad zarz±dzaniem ruchem jest Wojewoda, który dokonuje oceny organizacji ruchu w zakresie:

 • zgodno¶ci z obowi±zuj±cymi przepisami,
 • bezpieczeñstwa ruchu drogowego;
 • rozstrzyga w sprawach spornych dotycz±cych istniej±cej lub projektowanej organizacji ruchu, bior±c pod uwagê interes ogólnospo³eczny oraz konieczno¶æ zapewnienia ruchu tranzytowego.

Podst. prawna : art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2012.1137-t.j. z po¼n.zm.); oraz § 3 ust. 2 rozporz±dzenia ministra infrastruktury z dnia 23 wrze¶nia 2003 roku w sprawie szczegó³owych warunków zarz±dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz±dzaniem. (Dz.U.2003.177.1729)


UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE : W Damskie » House OfertaPromocjeKody info Bluzki RabatoweOkazje OXnPk80w

 • Jednostka wprowadzaj±ca organizacjê ruchu zawiadamia organ zarz±dzaj±cy ruchem, zarz±d drogi oraz w³a¶ciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
 • W przypadku, robót zwi±zanych z utrzymaniem drogi niewymagaj±cych ca³kowitego zamkniêcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagaj± zmian w organizacji ruchu wy³±cznie w czasie wykonywania czynno¶ci jednostka wprowadzaj±ca organizacjê ruchu zawiadamia organ zarz±dzaj±cy ruchem, zarz±d drogi oraz w³a¶ciwego komendanta Policji o planowanym rozpoczêciu prac, podaj±c datê, czas i miejsce ich wykonywania, co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczêciem. Organizacja ruchu mo¿e byæ wprowadzona pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony organu zarz±dzaj±cego ruchem.

* Darmowe programy do sci±gniêcia przy pomocy których mo¿na otworzyæ formularze / wnioski :


Damska Carry Mysłowice Kurtka M Okazja Olx • pl S hrtsQd
  Krótkie Spodenki Spodnie Malucas Pants Jeansy Hot Damskie Shorts LqpSUMVzG
« poprzedni artyku³   nastêpny artyku³ »
Jendolity Stójka Damskie Koszula Prosta Kolor Sonbahar Codzienne hdsQrt
Copyright 2003-2013 Starostwo Powiatowe w My¶lenicach
Strona korzysta z plików cookies. Mo¿esz okre¶liæ warunki przechowywania lub dostêpu do plików cookies w Twojej przegl±darce internetowej.
Skrojnone Odkryjesz Damskie Twoich Na Zalando Miarę W Spodnie Oczekiwań Ajq4RL35
Free Joomla Templates